Le stockage local semble être désactivé dans votre navigateur.
Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer le cache dans votre navigateur.

Leader de l'occasion depuis 1886

En ce moment : SOLDES JUSQU'À - 70%

Livraison à 0.01€ dès 30€ d’achats

-5% sur les livres neufs et livraison offerte avec le retrait dans nos magasins

En ce moment, livraison gratuite pour tous les coolos !

 Avantages Fidélité

 Service client

 Besoin d'aide

Leader de l'occasion depuis 1886

En ce moment : SOLDES JUSQU'À - 70%

Livraison à 0.01€ dès 30€ d’achats

-5% sur les livres neufs et livraison offerte avec le retrait dans nos magasins

En ce moment, livraison gratuite pour tous les coolos !

 Avantages Fidélité

 Service client

 Besoin d'aide

Leader de l'occasion depuis 1886

Livraison à 0.01€ dès 30€ d’achats

-5% sur les livres neufs et livraison offerte avec le retrait dans nos magasins

En ce moment, livraison gratuite pour tous les coolos !

Leader de l'occasion depuis 1886

En ce moment, livraison gratuite pour tous les coolos !

Model wzrostu Greinera dla zmian organizacyjnych : Przewidywanie kryzysów i dostosowywanie si? do zmieniaj?cego si? ?wiata korporacji

Jean Blaise Nimbang (Auteur principal)

Livre | Format : Livre | Editeur : 50minutes.com | Date de parution : 20/01/2023

Non disponible en ligne

Alerte dispo

Alerte dispo

Non disponible en ligne

Alerte dispo

Alerte dispo


Résumé

Zrozumienie podstaw Modelu Wzrostu Greinera (znanego równie? jako model wzrostu organizacyjnego Greinera) w zaledwie 50 minut dzi?ki tej praktycznej i zwi?z?ej ksi??ce. Greiner Growth Model pozwala u?ytkownikom zidentyfikowa? wska?niki z przesz?o?ci firmy, które s? krytyczne dla jej przysz?ego sukcesu, co czyni go cennym narz?dziem w naszej obecnej rzeczywisto?ci gospodarczej naznaczonej globalizacj? i zwi?kszon? konkurencj?. Ta ksi??ka zapewni ci por?czne wprowadzenie do zastosowa? Modelu Wzrostu Greinera w planowaniu strategicznym, zarz?dzaniu kryzysowym i nawigowaniu okresami zmian organizacyjnych. Zawiera równie? szczegó?ow? analiz? praktycznego studium przypadku dotycz?cego wiod?cego producenta aparatów fotograficznych, firmy Kodak, omówienie wad tego narz?dzia, w tym jego zbyt teoretycznej natury, oraz wprowadzenie do modeli pokrewnych, takich jak model równowagi punktowej. O modelu wzrostu Greinera : Greiner Growth Model zajmuje si? wzrostem i zmian? w organizacjach. Wed?ug jego twórcy, Larry'ego E. Greinera, firmy przechodz? przez pi?? dobrze zdefiniowanych faz wzrostu (kreatywno??, kierunek, delegowanie, koordynacja i wspó?praca) przeplatanych pi?cioma kluczowymi momentami zwanymi kryzysami (przywództwo, autonomia, kontrola, biurokracja i wzrost). Firmy musz? si? dostosowa? i ewoluowa?, aby z powodzeniem przechodzi? mi?dzy fazami. W tej ksi??ce odkryjesz, co sprawia, ?e Model Wzrostu Greinera jest przydatny, dowiesz si?, jak przewidywa? przysz?e kryzysy i lepiej zrozumiesz funkcjonowanie i rozwój szybko rosn?cych firm (startupów). Jasne wyja?nienie korzy?ci i potencjalnych wad tego podej?cia, omówienie praktycznego studium przypadku oraz wprowadzenie do pokrewnych modeli da ci narz?dzia potrzebne do dostosowania podej?cia do twojej sytuacji.

Details

Plus d’information
EAN 9782808069328
ISBN 2808069324
Contributeurs Jean Blaise Nimbang (Auteur principal)
Format Livre
Nombre de pages 38
Éditeur 50minutes.com
Largeur 11 cm
Longueur 17 cm
Épaisseur 3 mm
Poids 0.042 kg
Impression à la demande Oui
Catégories Livres, Droit, Entreprises, Management et Marketing, Entreprises et entrepreneurs

Avis

Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs sauvegardés peuvent soumettre leur avis. Veuillez vous connecter ou créer un compte